TS. Lê Thị Tuyết - Triết học ở Việt Nam: các giai đoạn phát triển và nghiên cứu

LÊ THỊ TUYẾT

TRIẾT HỌC Ở VIỆT NAM: CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ NGHIÊN CỨU


Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) đã cho ra mắt cuốn sách chuyên khảo “Triết học ở Việt Nam: các giai đoạn phát triển và nghiên cứu” của tác giả Lê Thị Tuyết. Công trình đã phân tích và đánh giá một cách hệ thống về quá trình du nhập, ảnh hưởng của các học thuyết triết học phương Tây - châu Âu cận hiện đại ở Việt Nam thế kỷ XX.

Qua cuốn sách, độc giả không chỉ thấy bức tranh tổng thể về tình hình nghiên cứu triết học, các học thuyết triết học hiện hữu ở Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn thấy được sự tác động của các trào lưu triết thuyết này vào đời sống xã hội Việt Nam quá khứ và hiện đại. Cuốn sách góp phần cung cấp cơ sở lý luận để khắc phục nhãn quan phiến diện, định kiến về triết học phương Tây – châu Âu hiện đại; từ đó, chủ động chọn lọc để tiếp thu, phát huy những giá trị tích cực vào việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần dân tộc Việt Nam, góp phần tạo nên thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới tư duy lý luận trong thế kỷ XXI. Ле Тхи Тует
Философия во Вьетнаме: этапы развития и изучения
Монография. М.: РУДН, 2013. – 208 c.


Анализируется процесс распространения во Вьетнаме европейских философских учений, дается систематическая оценка их влияния на развитие философии во Вьетнаме. Показано, какие изменение претерпело изучение и преподавание европейской философии во Вьетнаме в последнее столетие. Автор исходит из того, что следует не только давать общую характеристику философским теориям, но и понять, какое воздействие они оказывали и продолжают оказывать на жизнь общества. Работа выполнена на кафедре истории философии ФГСН РУДН.

Для всех, изучающих философию, историю и культуру Вьетнама.
ISBN 978-5-209–03117–8 УДК

Các công trình đã xuất bản khác của tác giả Lê Thị Tuyết:
* Khái lược Tương lai học
Ảnh hưởng của triết học phương Tây hiện đại ở Việt Nam
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?