I. Kant là một trong những người sáng lập triết học và tâm lý học vô thức - Sự kiện về I. Kant

Sự kiện về Immanuel Kant
I. Kant là một trong những người sáng lập triết học và tâm lý học vô thức


Mặc dù thực tế rằng I. Kant được coi là đại diện điển hình của Khai sáng với niềm tin vào khả năng vô hạn của tâm trí, vào sức mạnh của ý thức, tuy nhiên ông vẫn là một trong những người sáng lập triết học và tâm lý học về vô thức.

Vì vậy, nếu không có Kant, Sigmund Freud vẫn chỉ là một nhà thần kinh học bình thường.

Mai K Đa dịch từ tiếng Nga


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?