Danh mục tạp chí Triết học số 1 (176) năm 2006

Danh mục tạp chí Triết học số 1 (176) năm 2006

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more


Tạp chí Triết học số 1 (176) năm 2006 

NGHỊ QUYẾT IX CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG
1. Lương Đình Hải - Xây dựng Nhà nước pháp quyền và vấn đề dân chủ hoá xã hội ở nước ta hiện nay. 
  
GIÁ TRỊ VÀ SỨC SỐNG BỀN VỮNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
2. Đặng Hữu Toàn - “Hệ tư tưởng Đức” – tác phẩm đánh dấu sự ra đời một thế giới quan mới, một quan niệm duy vật về lịch sử.đá thạch anh

3. Lê Thị Thanh Hà - Một số vấn đề triết học về con người trong “Hệ tư tưởng Đức”.

TOÀN CẦU HOÁ:  NHỮNG VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC Ở CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
4. Trần Đức Cường - Toàn cầu hoá: Một số vấn đề triết học đặt ra ở châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

5. Nguyễn Trọng Chuẩn - Toàn cầu hoá hiện nay và quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội.

6. Nguyễn Thái Hợp - “Gạn đục khơi trong” trước toàn cầu hoá.         

7. Nguyễn Minh Hoàn - Vị trí của công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội. dinh duong tre em
*  *  *

8. Trịnh Duy Huy - Đạo đức mới – đạo đức cách mạng từ các cách tiếp cận khác nhau.

9. Trần Nguyên Việt - Một số đặc điểm cơ bản của tư tưởng triết học dân tộc thời kỳ đầu độc lập (Thế kỷ X).

10. Vũ Mạnh Toàn - Giá trị của triết học trong quan niệm của B.Rátxen và M.Mítgơlây. 


TRAO ĐỔI Ý KIẾN 
11. Dương Văn Thịnh - Nghiên cứu và vận dụng học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác -Lênin trong điều kiện hiện nay như thế nào? 

THÔNG TIN
12. Trịnh Trí Thức - Hội thảo khoa học kỷ niệm  Ngày triết học thế giới.

GIỚI THIỆU SÁCH
13. Đỗ Lan Hiền - GS.TS. Đỗ Quang Hưng. “Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam – Lý luận và thực tiễn”.

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com