NGƯT. PGS. TS. Lê Hữu Ái và TS Lê Văn Thao - CẦN XÂY DỰNG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC PHÙ HỢP CHO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 NGƯT. PGS. TS. Lê Hữu Ái và TS Lê Văn Thao

CẦN XÂY DỰNG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC PHÙ HỢP CHO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Bối cảnh phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở nước tahiện nay cần phải có một triết lý giáo dục phù hợp nhằm định hướng cho sự phát triểntoàn diện ngành giáo dục. Trên cơ sở phân biệt triết lý và triết lý giáo dục, từ thực tếsinh động của bức tranh giáo dục, các ý kiến trái chiều về những thành tựu và hạn chế,bất cập trong giáo dục, những thảo luận có hay chưa có triết lý giáo dục ở Việt Nam thờigian qua, bài viết chỉ ra năm quan điểm thường được đề cập trong giáo dục hiện nay.Các quan điểm đó là: Triết lý giáo dục được thể hiện Cương lĩnh của Đảng, hệ thốngcác văn bản pháp luật về giáo dục; Triết lý giaó dục là tư tưởng Hồ Chí Minh về giáodục; Triết lý giáo dục Việt Nam thể hiện sinh động quan niệm về 4 trụ cột về giáo dụccủa tổ chức UNESCO; Triết lý giáo dục tiếp biến nhiều giá trị về giáo dục trong lịch sửcả phương Đông và phương Tây; Triết lý giáo dục kế thừa những triết lý dân gian vềgiáo dục thể hiện trong ca dao, tục ngữ. Từ đó, cần nhanh chóng ban hành Triết lý giáodục Việt Nam với những giá trị cốt lõi, khái quát mang tính định hướng để các ngànhhọc, cấp học căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng triết lý giáo dục phù hợp chotừng đối tượng, chẳng hạn triết lý giáo dục đại học trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.


TÓM TẮT KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
ABSTRACT OF INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM: TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
PHILOSOPHY OF EDUCATION IN VIETNAM: FROM TRADITION TO MODERN TIME


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
THÁNG 9/ 2023

Xem thông tin chi tiết về hội thảo: TẠI ĐÂY
 


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết họcBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?