Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome tháng 8 năm 2024

 Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome

"Triết học xuyên biên giới"
Rome, Ý,
ngày 1- 8 tháng 8 năm 2024


Đơn vị tổ chức: Liên đoàn các Hiệp hội Triết học Quốc tế, Hiệp hội Triết học Ý và Đại học Sapienza của Rome.


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?