Tôn giáo và Khoa học ở Đông Á trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

TRƯỜNG ĐAI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
TT NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)-KHOA TRIẾT HỌC
Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC Ở ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thời gian: 11-13 tháng 7 năm 2023
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


XEM TOÀN BỘ THƯ MỜI Ở ĐÂY

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?