“Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta” - Hội thảo khoa học của Hội Triết học Việt Nam

 “Vai trò của Triết học trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta”

Hội thảo khoa học của Hội Triết học Việt NamDANH MỤC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

“Vai trò của Triết học trong công cuộc đỗi mới hiện nay ở nước ta”

1. Khái lược về triết học và triết học Mác-Lênin;

2. Khái lược về công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

3. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

4. Triết học Mác-Lênin — cơ sở phương pháp luận cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam;

5. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam;

6. Triết học Mác-Lênin — cơ sở lý luận cho đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?