Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting - DOI: 10.32743/UniPhil.2022.99.9.14198.

Tài liệu hay về nghệ thuật sơn mài ở Việt Nam

Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting - DOI: 10.32743/UniPhil.2022.99.9.14198. .

Thông tin trích dẫn:

Le Thanh Huong (2022), Traditional lacquer painting as the cradle of Vietnamese lacquer art of painting, Universum: Philology and Art Studies, № 9(99), pp. 31-34, DOI: 10.32743/UniPhil.2022.99.9.14198. ISSN 2311-2859

Xem thêm: http://www.elibrary.vn/2022/09/le-thanh-huong-traditional-lacquer.html

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?