Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhập thế trong Phật giáo và phong trào nhập thế của Phật giáo Miền Nam với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

 ThS. Trương Tất Thắng – ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Đại học Phòng cháy Chữa cháy)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhập thế trong Phật giáo và phong trào nhập thế của Phật giáo Miền Nam với công cuộc đổi mới đất nước hiện nayKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?