Tôn giáo với việc hỗ trợ, giúp đỡ những người thiệt thòi, yếu thế góp phần thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam

 

Nguyễn Duy Nhiên. Tôn giáo với việc hỗ trợ, giúp đỡ những người thiệt thòi, yếu thế góp phần thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?