ân - Nguyên tắc, phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta

Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ngành Triết học

TS. NGUYỄN THỊ LUẬN, TS.LÊ THỊ TUYẾT, TS. DƯƠNG QUỐC QUÂN 
Đồng tác giả
Nguyên tắc, phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta

NXB Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2015. ISBN 978-604-57-1915-2.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao cách mạng hiện đại Việt Nam. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền ngoại giao cách mạng hiện đại Việt Nam đã trưởng thành và lớn mạnh cùng với những bước đường cách mạng của cả dân tộc, đóng góp xứng đáng vào những thành quả cách mạng của dân tộc.
Mô tả

Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP / Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?