Video: Khái lược tương lai học - Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân

Hỗ trợ xuất bản quốc tếKHÁI LƯỢC TƯƠNG LAI HỌC
Tác giả: Lê Thị Tuyết - Dương Quốc Quân
Xuất bản: Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 2012
Số trang: 213 - Giá bìa: 50,000 ₫
 

Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->