Video: Khái lược tương lai học - Lê Thị Tuyết, Dương Quốc QuânKHÁI LƯỢC TƯƠNG LAI HỌC
Tác giả: Lê Thị Tuyết - Dương Quốc Quân
Xuất bản: Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 2012
Số trang: 213 - Giá bìa: 50,000 ₫
 

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?