Chủ nghĩa nhân vị - Hệ tư tưởng của chính quyền Ngô Đình Diệm

Trong lập luận triết học, các nhà lý luận của chế độ Ngô Đình Diệm đã khẳng định chủ nghĩa nhân vị không thuộc hai khuynh hướng triết học cơ bản là chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa nhân vị vượt lên cả duy vật và duy tâm, bởi nó là “duy linh”. Do đó, thế giới theo chủ nghĩa nhân vị được chi phối bởi linh hồn, tinh thần hay bởi một ý chí nào đó giống như ý chí con người…


[….] Bàn về con người, chủ nghĩa  nhân vị ở miền Nam Việt Nam cho rằng, con người thực sự trở thành nhân vị là nhờ tinh thần tối cao của Chúa. Giữa linh hồn và thể xác thì linh hồn là phần tâm linh bất biến, là động lực chính điều khiển đời sống con người. Còn thể xác là công cụ cần thiết để linh hồn biểu hiện.

Trích: Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân, Ảnh hưởng của triết học phương Tây hiện đại ở Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, 2013, tr 128-129


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?