Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Trần Đức Thảo: một số vấn đề triết học và lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024

 


Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Trần Đức Thảo: một số vấn đề triết học và lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024

ISBN 978-604-43-0962-0TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?