Tôn giáo – nhân tố thúc đẩy sự gắn kết và phát triển xã hôi ở Việt Nam

 Bùi Thị Thủy. Tôn giáo – nhân tố thúc đẩy sự gắn kết và phát triển xã hôi ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. Tháng 4 năm 2021.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?