Tư tưởng V.I. Lênin về nhà nước – giá trị cốt lõi và một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay - PGS. Trần Ngọc Liêu và ThS. Hoàng Văn Thắng

PGS. Trần Ngọc Liêu và ThS. Hoàng Văn Thắng     

Tư tưởng V.I. Lênin về nhà nước – giá trị cốt lõi và một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay               

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?