Tư tưởng về cải tiến và đổi mới bộ máy nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt” của Lênin - TS. Nguyễn Minh Tuấn và PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. Nguyễn Minh Tuấn và PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Tư tưởng về cải tiến và đổi mới bộ máy nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt” của Lênin    

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?