Tư tưởng của Lênin về thời kỳ quá độ và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - PGS.TS. Đặng Thị Lan và TS. Nguyễn Thị Lê Thư

PGS.TS. Đặng Thị Lan và TS. Nguyễn Thị Lê Thư   

Tư tưởng của Lênin về thời kỳ quá độ và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?