Tư tưởng của Lênin về giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho thanh niên trong tác phẩm “Nhiệm vụ của đoàn thanh niên” - PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình và TS. Nguyễn Minh Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình và TS. Nguyễn Minh Tuấn

Tư tưởng của Lênin về giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho thanh niên trong tác phẩm “Nhiệm vụ của đoàn thanh niên”

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?