Triết học Nga trong bối cảnh biến động chính trị - xã hội cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX - NCS. Bùi Xuân Hoá

NCS. Bùi Xuân Hoá

Triết học Nga trong bối cảnh biến động chính trị - xã hội cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?