Triết học lịch sử nhìn từ quan điểm của Nikolay Berdyaev - TS. Lê Thị Vinh

TS. Lê Thị Vinh  

Triết học lịch sử nhìn từ quan điểm của Nikolay Berdyaev

PDF DOWNLOAD

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?