Tình hình “ngàn cân treo sợi tóc” của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 - VNR202 IA1603_AS - Slide, video


Hãy phân tích và làm rõ tình hình “ngàn cân treo sợi tóc” của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Chính phủ Hồ Chí Minh đã giải quyết những khó khăn ấy như thế nào? - Download free Slide powerpoint - VNR202 IA1603_AS


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?