Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Vấn đề giới tính ở nước Việt Nam đa tôn giáo: cách tiếp cận, nghiên cứu so sánh”

 


HỘI THẢO KHOA HỌC
VẤN ĐỀ GIỚI TÍNH Ở NƯỚC VIỆT NAM ĐA TÔN GIÁO:
CÁCH TIẾP CẬN, NGHIÊN CỨU SO SÁNH

Thời gian: ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Các chủ đề sau đây cần được tập trung tại hội thảo.

- Giới trong đời sống tôn giáo: một số vấn đề lý luận chung

- Giới trong đời sống tôn giáo: trường hợp tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam truyền thống (Khổng giáo, Phật giáo và các tôn giáo, tín ngưỡng bản địa)

- Vấn đề giới tính trong đời sống tôn giáo nhìn từ góc độ thần học Ki tô giáo và những vấn đề đặt ra.

-Khai thác các nguồn lực tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ phát triển bền vững: những vấn đề đặt ra về chính sách của nhà nước nhìn từ góc độ giới tính.TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?