Quan điểm về hạnh phúc của Immanuel Kant - Ngô Thị Mỹ Dung

Quan điểm về hạnh phúc của Immanuel Kant

Ngô Thị Mỹ Dung

Từ khóa: quan điểm của Immanuel Kant về hạnh phúc, triết học đạo đức của Immanuel Kant

Tóm tắt Là người sáng lập ra nền triết học cổ điển Đức, Immanuel Kant (1724 - 1804) đã để lại cho nhân loại nhiều tư tưởng tiến bộ, mang tính nhân văn sâu sắc, trong đó có quan điểm của ông về hạnh phúc. Cho rằng mục đích sống của con người không phải là làm thế nào để đạt được hạnh phúc mà là làm thế nào để “xứng đáng” được hạnh phúc, tư tưởng của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triết học đạo đức phương Tây.

https://vjol.info.vn/index.php/khxh/article/view/84365


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?