Một số quan điểm của V.I. Lênin về nhà nước chuyên chính vô sản và sự vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - TS. Hà Thị Bắc và TS. Nguyễn Văn Hùng

TS. Hà Thị Bắc và TS. Nguyễn Văn Hùng  

Một số quan điểm của V.I. Lênin về nhà nước chuyên chính vô sản và sự vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay        

PDF DOWNLOAD
Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?