Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - TS. Mai K Đa và NCS. Lê Thị Hồng Phượng


TS. Mai K Đa và NCS. Lê Thị Hồng Phượng

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky

PDF DOWNLOADThông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".


Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?