Hội thảo khoa học quốc tế "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu tôn giáo đương đại"

 


Hội thảo khoa học quốc tế "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu tôn giáo đương đại"

thư mời

viết tham luận tham gia hội thảo khoa học quốc tế

một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu tôn giáo đương đại

Kính gửi: ..................................................... 

1. Sự cần thiết của Hội thảo

Tôn giáo là một lĩnh vực quan trọng xét cả trên bình diện đời sống cá nhân cũng như trên bình diện các mối quan hệ xã hội, trong đời sống chính trị quốc gia và chính trị quốc tế. Từ hơn một thế kỷ qua kể từ khi ngành tôn giáo học ra đời, nghiên cứu tôn giáo đã được xúc tiến cả về chiều rộng và chiều sâu, dần dần thoát ra khỏi quan điểm lấy châu Âu làm trung tâm (Euro-centrism). Về chiều rộng, những chiều kích tác động của tôn giáo tới các lĩnh vực khác của đời sống cá nhân và xã hội đều đã được quan tâm nghiên cứu, mổ xẻ trên nhiều khía cạnh. Về chiều sâu, những nghiên cứu tác động của tôn giáo đối với đời sống vật chất và tinh thần của con người dưới các góc độ triết học, xã hội học, tâm lý học, nhân học, văn hóa học và nhiều giác độ cụ thể khác.

Vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, ngành tôn giáo học ở Việt Nam chỉ thực sự khởi đầu từ thời thuộc địa, nhưng rồi bị gián đoạn trong suốt thời gian chiến tranh và chỉ thực sự khởi sắc từ những năm 1990 trở lại đây. Dầu vậy, nghiên cứu những chiều kích khác nhau của tôn giáo cũng như đời sống tôn giáo đang dần trở thành một xu thế tất yếu trong sự phát triển của tôn giáo học với tính chất như một liên ngành. Vì vậy, hội thảo, một mặt, là sự tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua, đúc kết những bài học, mặt khác, cũng là dịp để các nhà nghiên cứu rà soát, định hướng cho những nghiên cứu thời gian tới. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu trao đổi những kết quả nghiên cứu, đồng thời đó cũng là dịp để các nhà nghiên cứu và các nhà tu hành có dịp thông hiểu lẫn nhau

2. Nội dung của Hội thảo

Nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

1/ Tôn giáo và khoa học ở Đông Á trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Kinh nghiệm các nước trong khu vực và tham chiếu cho Việt Nam;

2/ Tôn giáo và pháp quyền: Hợp tác quốc tế, kết quả nghiên cứu;

3/ Tôn giáo và kinh tế: Những nghiên cứu mới qua thực tiễn ở Việt Nam;

4/ Tôn giáo và văn hóa: kinh nghiệm ở nước ngoài và bài học cho Việt Nam;

5/ Tôn giáo như một nguồn lực văn hóa-xã hội: kinh nghiệm của quốc tế và bài học cho Việt Nam.

3. Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức 01 ngày vào tháng 3 năm 2024

4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

5. Hình thức tổ chức HT: Trực tiếp tại Trường ĐH KHXH&NV và online qua Google meet.

6. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

7. Cơ quan tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHI TIẾTTRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?