TS. Nguyễn Tuấn Anh - ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC LỐI SỐNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠICHO THANH NIÊN – MỘT TRIẾT LÝ GIÁO DỤC MỚICỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 TS. Nguyễn Tuấn Anh

ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC LỐI SỐNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI CHO THANH NIÊN – MỘT TRIẾT LÝ GIÁO DỤC MỚI CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Viện Nghiên cứu Thanh niên

Bài viết này nhằm làm rõ một trong những triết lý giáo dục mới phù hợp với bốicảnh hiện nay của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đó chính là giáo dục thanh niên thànhnhững con người có lối sống văn minh, hiện đại. Bài viết đã phân tích những mục tiêu;chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đoàn cũng như những hoạt động cụ thể mà Đoàn đã triển khai đối với công tác giáo dục lối sống văn minh, hiện đại cho thanh niên.

 Trên cơ sở đó, bài viết cũng đã đề ra những giải pháp chính trong việc định hướng giáo dục lốisống văn minh, hiện đại cho thanh niên gồm: Định hướng thanh niên trở thành những công dân toàn cầu; Định hướng lối sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; Địnhhướng lối sống tuân thủ pháp luật; Định hướng lối sống có bản lĩnh và Định hướng mộtlối sống văn minh, hiện đại trên nền tảng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc

Từ khóa: Định hướng giáo dục; Lối sống; văn minh; hiện đại; Thanh niên; Triếtlý giáo dục.


TÓM TẮT KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
ABSTRACT OF INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM: TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
PHILOSOPHY OF EDUCATION IN VIETNAM: FROM TRADITION TO MODERN TIMEĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
THÁNG 9/ 2023

Xem thông tin chi tiết về hội thảo: TẠI ĐÂY
 


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?