TS Mai Diệu Anh, TS Đỗ Thị Vân Hà - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TRIẾT LÝ GIÁO DỤCHỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TRIẾT LÝ GIÁO DỤCHỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TS Mai Diệu Anh - Học viện An ninh nhân dân

TS Đỗ Thị Vân Hà – Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kiệt xuất, nhà tư tưởng thiên tài, đồng thời cũng là mộtnhà giáo dục vĩ đại của dân tộc. Trong suốt cuộc đời mình, Người không chỉ tìm ra conđường cứu nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khácmà Người còn để lại cho chúng ta một hệ thống tư tưởng có giá trị, có ý nghĩa lý luậnvà thực tiễn sâu sắc, trong đó phải kể tới triết lý giáo dục. 

Triết lý giáo dục của Hồ ChíMinh được khái quát từ thực tiễn đứng trên bục giảng với tư cách một nhà giáo cáchmạng, thực tiễn đấu tranh cách mạng với tư cách một người cộng sản kiên trung. Triếtlý giáo dục của Người nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của giáo dục trong sự nghiệpcách mạng, khẳng định và làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục cũng nhưvai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục. 

Từ đây, Hồ Chí Minh đã đặt nền móngcho nền giáo dục cách mạng của đất nước - nền giáo dục mới, toàn diện, nhân văn, dântộc, dân chủ và sáng tạo, hướng tới mục tiêu đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với cáccường quốc năm châu. Nhiều năm đã trôi qua, song triết lý giáo dục Hồ Chí Minh hiệnnay vẫn cho thấy tính đúng đắn, tính khoa học, sự phù hợp với tình hình thực tiễn củađất nước ta. 

Học tập và làm theo triết lý giáo dục Hồ Chí Minh vì vậy trở thành kim chỉnam cho nền giáo dục Việt Nam, là một yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng vàphát triển đất nước. Bài viết này tập trung vào hai nội dung lớn: 1) Triết lý giáo dục HồChí Minh; 2) Học tập và làm theo triết lý giáo dục Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiệnnay

Từ khóa: Triết lý giáo dục; Hồ Chí Minh; mục tiêu; nội dung; phương pháp; nhàgiáo


TÓM TẮT KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
ABSTRACT OF INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM: TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
PHILOSOPHY OF EDUCATION IN VIETNAM: FROM TRADITION TO MODERN TIME


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
THÁNG 9/ 2023

Xem thông tin chi tiết về hội thảo: TẠI ĐÂY
 


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?