Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng ISBN 978-604-396-434-9


Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng ISBN 978-604-396-434-9

Thông tin về tài liệu này

Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 52-64.ISBN 978-604-396-434-9

Link PDFTRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?