Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng - tài liệu "1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án"

Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án. Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2023.


DOWNLOADTRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?