Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts - Nguyen Thi Thanh

 Nguyen Thi Thanh (2023), Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts, Universum: Social Sciences, № 4 (95), pp. 52-55, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.95.4.15231, ISSN 2311-5327.TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?