Thông tin xuất bản chuyên ngành luật học tháng 7 năm 2023

Thông tin xuất bản chuyên ngành luật học tháng 7 năm 2023

Thông tin đăng báo tạp chí, hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh và giảng viên


Hội thảo khoa học quốc tế ISBN "Luật học: những vấn đề cấp thiết lý luận và thực tiễn" ngày 5 tháng 7 năm 2023TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?