Quan niệm về nhân cách của A.N. Lêônchiep trong tác phẩm “Hoạt động, ý thức, nhân cách” - Phạm Thu Trang, Phạm Quỳnh Chinh

 Quan niệm về nhân cách của A.N. Lêônchiep trong tác phẩm “Hoạt động, ý thức, nhân cách” - Phạm Thu Trang, Phạm Quỳnh Chinh

Từ khoá: Nhân cách, tiếp cận hoạt động, Lêônchiep, tâm lý học nhân cách

Trên cơ sở tiếp thu, kế thừa những đóng góp của triết học Mác trong nghiên cứu về con người, Lêônchiep đã triển khai toàn bộ vấn đề nhân cách theo những nguyên tắc phương pháp luận Mác-xít. Nội dung cơ bản trong quan niệm của Lêônchiep là việc xác định phạm vi, ranh giới của tâm lý học nhân cách, phân biệt tương đối rõ ràng nhân cách với cá nhân, cá thể và những nhân tố, đặc điểm khác, phân tích quá trình hình thành nhân cách và phân tích hoạt động như là cơ sở của nhân cách. Tuy nhiên, điểm khác biệt và đáng lưu ý trong quan điểm về nhân cách của Lêônchiep là cách tiếp cận hoạt động. Việc kiến giải hoạt động là cơ sở của nhân cách, phải lấy hoạt động để phân tích, kiến giải vấn đề nhân cách, khi phân tích nhân cách phải kể đến động cơ, nhu cầu, mục đích và hành động của cá nhân trong hoạt động, Lêônchiep đã có những đóng góp lớn cho việc nghiên cứu nhân cách.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng".

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023.

Tổng số trang: 441 trang.

ISBN 978-604-396-434-9


DOWNLOAD BÀI BÁO NÀY


TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?