Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga - S.A. Nizhnikov

Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga - S.A. Nizhnikov

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng". NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023, tr. 13-22.

Xem toàn bộ kỷ yếu TẠI ĐÂY

TRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?