A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939 - Tran Nho Thin

Tài liệu tham khảo hữu ích

Tran Nho Thin (2023), A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939, Universum: Philology and Art criticism, № 3(105), pp. 10-13, DOI: 10.32743/UniPhil.2023.105.3.15142, ISSN 2311-2859.

Link text and downloadTRIẾT HỌC+
triethoc.info - Blog chuyên ngành triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?