Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022)

 Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022)ĐHQGHN công bố Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022), cụ thể:

Quy chế gồm 10 chương, 46 điều quy định về đào tạo bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: quy định chung; tuyển sinh; chương trình đào tạo; tổ chức và quản lý đào tạo; luận án và đánh giá luận án; công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ; tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân và đơn vị tham gia đào tạo nghiên cứu sinh; tài chính trong quá trình đào tạo tiến sĩ; thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế này áp dụng cho các chương trình đào tạo tiến sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng (kể cả các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng).

Quy chế này không áp dụng đối với chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng.

LINK TẢI QUY CHẾ Ở ĐÂY


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?