Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế ra kỷ yếu isbn, đăng báo gấp cho nghiên cứu sinh

Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tháng 2/2023 có kỷ yếu mã ISBN, chi phí phù hợp.

cần cho các nghiên cứu sinh, thạc sĩ, giảng viên xuất bản các nghiên cứu của mình
 

----------
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?