Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam

 


Thông tin trích dẫn tài liệu:

Le Thi Tuyet, Mai K Da (2022), Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam, Economy and Society,  №6(97)-2, pp. 493-499, DOI 10.46566/2225-1545_2022_2_97_493, ISSN 2225-1545.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?