Tư tưởng của tôn giáo về giải phóng phụ nữ

 TS. Đặng Văn Luận (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và ThS. Quách Thành Long (Trường Chính trị Tỉnh Hòa Bình)

Tư tưởng của tôn giáo về giải phóng phụ nữ


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?