Tôn giáo và chữa lành: Nghiên cứu trường hợp người Mông theo đạo Tin Lành ở Việt Nam

 TS. Nguyễn Thùy Linh (Đại học Bonn, CHLB Đức) và ThS. Ngô Đăng Toàn (Đại học Sogang, Hàn Quốc)

Tôn giáo và chữa lành: Nghiên cứu trường hợp người Mông theo đạo Tin Lành ở Việt Nam


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?