Tinh thần nhập thế của Phật giáo trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 ở Việt Nam hiện nay

 TS. Phạm Phương Anh (Đại học Tây Nguyên) và Thích Ngộ Hạnh (Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk)

Tinh thần nhập thế của Phật giáo trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 ở Việt Nam hiện nay


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?