Sự khế hợp đạo đức Phật giáo và Nho giáo trong tu thiền của Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bước khai mở một nguồn lực tinh thần mới trong đời sống văn hóa Việt Nam

 PGS. TS. Lê Thị Lan (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

Sự khế hợp đạo đức Phật giáo và Nho giáo trong tu thiền của Phật hoàng Trần Nhân Tông - Bước khai mở một nguồn lực tinh thần mới trong đời sống văn hóa Việt Nam


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?