Quan điểm Phan Bội Châu về giá trị văn hóa, đạo đức của các tôn giáo, tín ngưỡng và ý nghĩa của nó đối với việc thực hiện chính sách tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay

 TS. Nguyễn Khắc Sâm (Học viện An ninh Nhân dân)

Quan điểm Phan Bội Châu về giá trị văn hóa, đạo đức của các tôn giáo, tín ngưỡng và ý nghĩa của nó đối với việc thực hiện chính sách tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?