Đóng góp của Phật giáo đối với phát triển xã hội trên các lĩnh vực: đạo đức, phong tục tập quán, giáo dục, từ thiện xã hội và y tế ở Việt Nam hiện nay

 ThS. Lưu Thị Hà (Học viện Kỹ thuật Quân sự)

Đóng góp của Phật giáo đối với phát triển xã hội trên các lĩnh vực: đạo đức, phong tục tập quán, giáo dục, từ thiện xã hội và y tế ở Việt Nam hiện nayKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?