Một cách nhìn về học thuyết Duyên khởi luận Phật giáo trong đời sống tâm lý đạo đức người Việt Nam bối cảnh đại dịch Covid-19

 ThS. Phạm Thế Quốc Huy (ĐĐ.Thích Quảng Trí, ĐHQG Hà Nội)

Một cách nhìn về học thuyết Duyên khởi luận Phật giáo trong đời sống tâm lý đạo đức người Việt Nam bối cảnh đại dịch Covid-19KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ " TÔN GIÁO – NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM".

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS "RELIGION – A CULTURAL AND SOCIAL RESOURCE: SOLUTIONS OF SOME COUNTRIES AND EXPERIENCES FOR VIETNAM".

Hanoi, 3rd December 2021

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI (CECRS)

KHOA TRIẾT HỌC

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?