Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh) - Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyen


Tư liệu hay sưu tầm về kinh tế, luật, xã hội học

Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

Perfecting the mechanism to ensure the linkage of eastern costal sub-region of the Mekong delta (the case of the provinces of Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh), Pp. 46-54.

Phan Thi Chanh Ly, Huynh Duc Nguyen

ISBN 978-5-907385-54-2. 

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?