Le Thi Minh (2021) - Law on resolution of domain names and trademarks disputes

Tư liệu khoa học, hội thảo khoa học ngành Kinh tế
Tư liệu sưu tầm
Law on resolution of domain names and trademarks disputes
ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).
ISBN 978-5-907385-54-2.
Le Thi Minh


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?