Le Thi Minh (2021) - Law on resolution of domain names and trademarks disputes

Tư liệu khoa học, hội thảo khoa học ngành Kinh tế
Tư liệu sưu tầm
Law on resolution of domain names and trademarks disputes
ECONOMY. SOCIOLOGY. LAW: Proceedings of the V International Scientific-Practical Conference (November 17, 2021, Astrakhan (Russia).
ISBN 978-5-907385-54-2.
Le Thi MinhĐọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?