Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 11 năm 2021

  - Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. 

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Tư liệu kỷ yếu được index trên các thư viện khoa học

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp. 

- Chi phí tham dự vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.

Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?