Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

 Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Triết học+

- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.

- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.


Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3nwzz7v

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?